• 2982 L 02 potravinárska výroba zameranie na pekársku a cukrársku výrobu

   • Profil absolventa

    • denné štúdium s dĺžkou 2 rokov
    • školský vzdelávací program : A._Vseobecna_cast_-_skvp_2982_L_02_potravinarska_vyroba_2020_2021.pdf
    • podmienky prijatia:                          
     •  úspešné ukončenie učebného odboru
     •  zdravotná spôsobilosť pre štúdium a výkon práce v odbore
     • splnenie kritérií prijímacieho konania: 
    • ukončenie štúdia  - maturitná skúška
    • doklad o dosiahnutom vzdelaní – maturitné vysvedčenie
    • klasifikácia ISCED –  3A (úplné stredné odborné vzdelanie)
    • kritéria prijatia - Kriteria_nadstavba_2022_2023.pdf

    Absolvent študijného odboru potravinárska výroba je kvalifikovaný odborný pracovník schopný ďalšieho odborného rastu. Má schopnosti reagovať na základné tendencie technického pokroku a je spôsobilý aj pre podnikateľskú činnosť. Má široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odvetviach potravinárskej výroby, je logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti  a schopnosti prie riešení problémov.

    Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je pripravený vykonávať technicko-hospodárske činnosti prevádzkového charakteru v potravinárskej výrobe, vie aplikovať získané vedomosti na konkrétne prípady v praxi.

    Absolvent tohto študijného odboru, po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky môže sa uchádzať o štúdium na vysokej škole najmä na STU – chemicko-technologickej fakulte, prípadne o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných druhov stredných škôl.